ขั้นตอนการรับสมัคร
1.
ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัครงาน มายังบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาได้ทั้งทางจดหมายแฟกซ์ E-mail หรือ สมัครผ่านทาง Internet ได้ที่ www.ncrecruitment.com
เอกสารสมัครงาน 1. ประวัติส่วนตัว 2. รูปถ่าย 3. หลักฐานทางการศึกษา
  4. สำเนาบัตรประชาชน 5. สำเนาทะเบียนบ้าน  

2.

เมื่อทางบริษัทได้รับใบสมัครงานแ้ล้วจะทำการนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถในด้านต่างๆ อาิทิ เช่น ความสามรถทางด้านภาษาอังกฤษ และความพิวเตอร์ เป็นต้น

3.

หลังจากนั้นบริษัทจะแจ้งผลการสัมภาษณ์ให้ทราบภายในเวลา 3 วัน ในกรณีที่ได้รับการติดต่อกลับลูกค้า


ภายหลังจากการสัมภาษณ์ หากทั้งทางผู้สมัครและบริษัทและบริษัทผู้ว่าจ้างตกลงในเงื่อนไขก็สามารถเ็ซ็นต์สัญญาว่าจ้างในขั้นตอนต่อไป แต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ตกลง ทางบริษัทจะทำการจัดหางานให้ใหม่โดยทันที ทั้งนี้เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของทั้งสองฝ่าย

การดำเนินงานและการให้บริการดังกล่าวในข้างต้นนั้น ทางบริษัทไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 
** Free of Charge Service **

 
© copyright2003 nippon consulting recruitment